ใบสมัครงาน

ประวัติส่วนตัว

ประวัติครอบครัว


ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน
ความสามารถพิเศษอื่นๆ


แนบไฟล์เอกสาร

ข้อตกลง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทฯ จ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฎว่า ข้อมูลข้างต้น หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ยอมรับข้อตกลง

เอกการยาง ร้านยางรถยนต์ ภูเก็ต