* รถบริษัทจะต้องมี 10 คันขึ้นไป

 • ใบ ภ.พ. 20
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • ใบจดทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าฟรีท : ซื้อสินค้าและบริการในราคาพิเศษกว่าหน้าร้าน

  ติดต่อ คุณชยาวุธ ปานดำ

  099-096-3624

  ฝ่ายดูแลลูกค้าฟรีท